ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
07.07.2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

 

AKYAZI BELEDİYESİNİN

07.07.2020 TARİHLİ

MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

07.07.2020

 

55

02.06.2020 tarih ve 38 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Küçücek Mahallesinde Küçücek 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta -- ada 1280-1458 no’ lu parsellerin Bitişik Nizam 2 kat ‘Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/12 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Kısmi Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden düzenlenen Küçücek Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne.

  2-

07.07.2020

 

56

 

02.06.2020 tarih ve 39 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Vakıf Mahallesinin 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlar içerisinde 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı yapılması Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunarak Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi sayılı yazıdaki kurum görüşünde belirtilen hususların Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına İşlenebilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabulüne.

3-

07.07.2020

  57

02.06.2020 tarih ve 40 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz Altındere Cumhuriyet Mahallesinde Altındere 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 184 ada 1 no’ lu parselin Bitişik ‘Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne.

4-

07.07.2020

58

02.06.2020 tarih ve 43 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz İnönü Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifinin ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne.

5-

07.07.2020

59

02.06.2020 tarih ve 44 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Küçücek Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin faaliyetleri kapsamında 2014-2018 yılları arasında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne.

6-

07.07.2020

60

02.06.2020 tarih ve 48 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Güzlek ve Yongalık Mahallelerine ait krokilerinde bulunmayan ve küçük tutulan alanların genişletilmesi için 13.02.2020 tarih ve E.143301 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün onay yazısına istinaden hazırlanan İmar Plan Tadilatı teklifinin ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra tekrar görüşülmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun oy birliği ile kabulüne.

7-

07.07.2020

61

02.06.2020 tarih ve 47 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.03.2020 tarih ve 3/117 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporununoy birliği ile kabulüne.

8-

07.07.2020

62

İlçemiz Seyfeler ve Akyazı Merkez Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Plan kesişiminde yer alan 12.00 m’lik imar yolunun plan bütünlüğü açısından yeniden planlanması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili SBB Meclisinin 09.03.2020 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna havalesinioy birliği ile kabulüne.

9-

07.07.2020

63

Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 9201 sayılı yazısına istinaden, Hukuk Komisyonu Üyeliğine AK Parti grubundan Abdulkadir YILDIRIM, Sevinç ÖZER, Engin KAYA, Özgür ÖZMEN MHP grubundan ise Furkan ÇAKIROĞLU’ nun seçilmesine oy birliği ile kabulüne.

10-

07.07.2020

64

Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih 9237 sayılı yazısına istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi "Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmüne istinaden Meclisin Tatil Edilmemesininoy birliği ile kabulüne.

11-

07.07.2020

65

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 9541 sayılı yazısı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mahallesi 32 ada 1 parsel no’ lu, 33 ada 1 parsel no’ lu ve 133 ada 87 parsel no’ lu taşınmazlar üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinin işletmeciliğini Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanlığı ve Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığına devretmek amacıyla söz konusu Oda Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesini oy birliği ile kabulüne.

12-

07.07.2020

66

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 9574 sayılı yazısına istinaden, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü, Dokurcun Orman İşletme Şefliği dahilinde Dokurcun-Çengeller Mahallesi, Çiğdem Yaylası mevkiinde “Çiğdem C Tipi Mesire Yeri” olarak tescil edilen mekanın 28.04.2015 tarihli ve daha sonra Tip değişikliği yapılarak “Çiğdem A Tipi Mesire Yerine” dönüştürülen 9,50 Ha büyüklüğündeki A Tipi Mesire Yerinin işletmeciliğinin kiralanması ile ilgili olarak alınan, Akyazı Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 66 no’ lu kararının iptal edilmesini oy birliği ile kabulüne.

13-

07.07.2020

67

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımlar ile diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği ile ilgili, Hukuk Komisyon Raporunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

14-

07.07.2020

68

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu sözleşme gereği Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesi oy birliği ile kabulüne.

15-

07.07.2020

69

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve 9662 sayılı yazısı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 11.05.2020 tarih ve 71897669-230.04.02-         E.1334545kayıt no’lu yazısına istinaden; İlçemiz Kuzuluk Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ek 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ile ilgili Kamu Yararı kararı alınmasına oy birliği ile kabulüne.

16-

07.07.2020

70

2019 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network