ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
02.06.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

 

AKYAZI BELEDİYESİNİN

02.06.2020 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

02.06.2020

 

29

03.03.2020 tarihli Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve Kuzuluk ve Altındere Mahallelerinde niteliği ve imar planındaki durumu park olan Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada, 1 parsel ve Kuzuluk Mahallesi 428 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan birer adet bölge regülatörünün teknik alt yapı olarak mevcut planlara işlenebilmesi adına yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun oy birliği ile kabulüne.

  2-

02.06.2020

 

30

 

03.03.2020 tarihli Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesinde Dokurcun 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 112 ada 4 no’lu parselin  'Bitişik Nizam 3_Kat  Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.12.2019 tarih ve 11/580 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun oy çokluğu ile kabulüne.

3-

02.06.2020

  31

03.03.2020 tarihli Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve 14.04.2008 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Küçücek Sanayi İmar Uygulama Planının Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarih ve 1/13 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine” istinaden yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun oy çokluğu ile kabulüne.

4-

02.06.2020

32

03.03.2020 tarihli Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde Kuzuluk 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 397 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin  ‘Ticaret Alanı’ ve ‘Park Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/528 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun oy çokluğu ile kabulüne.

5-

02.06.2020

33

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesine istinaden yapılan gizli oylama ile Naci ÇAVDAR  ve Abdulkadir YILDIRIM’ın Daimi Encümen Üyeliğine seçilmesinin oy birliği ile kabulüne.

6-

02.06.2020

34

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden yapılan işaretle oylama ile Cevdet KAZAN, Emrullah KUT, Sait BEŞİR, Engin KAYA ve İksan ÖZCAN’ın Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçilmesine aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden huzur hakkının ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.

7-

02.06.2020

35

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden yapılan işaretle oylama ile Meryem SAĞLAM, Mustafa KARAHASAN, Abdurrahim ATMACA, Osman KESİKBAŞ ve Ergün ÖZTÜRK’ün İmar Komisyonu Üyeliğine seçilmesine aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden huzur hakkının ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.

8-

02.06.2020

36

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden toplam 3 adet G.İ.H sınıfına ait dolu kadronun boş kadro ile değişiklik yapılmasının oy birliği ile kabulüne.

9-

02.06.2020

37

Belediyemize ait Mehter Takımı kostümleri, malzemeleri ve enstrümanlarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımında kullanılmak üzere bedelsiz olarak devredilmesinin oy çokluğu ile kabulüne.

10-

02.06.2020

38

İlçemiz Küçücek Mahallesinde Küçücek 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta -- ada 1280-1458 no’lu parsellerin   ‘Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/12 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

11-

02.06.2020

39

İlçemiz Vakıf Mahallesinin 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlar içerisinde 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı yapılması Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi sayılı yazıdaki kurum görüşünde belirtilen hususların Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına İşlenebilmesi teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

12-

02.06.2020

40

İlçemiz Altındere Cumhuriyet Mahallesinde Altındere 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 184 ada 1 no’lu parselin Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

13-

02.06.2020

41

01.01.2019–31.12.2019 tarihlerini kapsayan Belediyemiz Faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kanununun 41. maddesi ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasının oy birliği ile kabulüne.

14-

02.06.2020

42

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Yeniköy, Dedeler, Cumhuriyet ve Ömercikler Mahallesinde bulunan toplam 4 (dört) taşınmazın Belediyemizin vergi borcuna mahsuben satışının yapılması ve ilgili idarelere kullanılmak üzere tahsisinin yapılması için Belediye Encümenine ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

15-

02.06.2020

43

İlçemiz İnönü Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifinin detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

16-

02.06.2020

44

İlçemiz Küçücek Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin faaliyetleri kapsamında 2014-2018 yılları arasında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifinin detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

17-

02.06.2020

45

Belediyemiz sınırları içerisinde hizmete sunulacak asansörlerin periyodik bakımlarının Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığı ile yaptırmak için Belediye Başkanına yetki verilmesinin, Bakanlık tarafından belirlenen ve belirlenecek olan ücret tarifelerinin tavan ücretinden işlem tesis edilmesi ile tavan ücreti üzerinden 2020-2021-2022 ve 2023 yılları için idare payının % 10 olarak belirlenmesine ve belirlenen bu tavan ücreti üzerinden hesaplanacak % 10 idare payının belediyemiz hesaplarına aktarılmasının oy birliği ile kabulüne.

18-

02.06.2020

46

5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince düzenlenen ve Belediye Encümeni tarafından kabul edilen 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

19-

02.06.2020

47

Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.03.2020 tarih ve 3/117 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topaağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

20-

02.06.2020

48

İlçemiz Güzlek ve Yongalık Mahallelerine ait krokilerinde bulunmayan ve küçük tutulan alanların genişletilmesi için 13.02.2020 tarih ve E.143301 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün onay yazısına istinaden hazırlanan İmar Plan Tadilatı teklifinin detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

21-

02.06.2020

49

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımlar ile diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İşler Yardım Yönetmeliğinin detaylı incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesinin oy birliğinin kabulüne.

22-

02.06.2020

50

03/09/2019 tarihli 75 no’lu meclis kararı ile İller Bankasından 4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu alınması için onaylanan 1.700.000.00 TL krediden kullanılmayan 229.597,62 TL’lik miktarın 2 adet kamyonet almak amacıyla İller Bankasından çekmek üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

23-

02.06.2020

51

Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mahallesi 32 ada 1 parsel nolu, 33 ada 1 parsel nolu ve 133 ada 87 parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinin işletmeciliğini Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanlığı ve Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığına, 1 yıl süreli işgaliye bedelinin teminat olarak (nakit,banka teminatı, senet ) alınmak kaydı ile 6 yıl süreli devir protokolü hazırlanması, hazırlanacak protokolün meclis onayına sunulmasının oy birliği ile kabulüne.

24-

02.06.2020

52

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ve 15 yaş üzerinde olan 3 adet Traktör, 1 adet Otomobilin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışının yapılması ile satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

25-

02.06.2020

53

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa istinaden Muhtarlıklarda bulunan ve Valilik Devir Tasfiye Komisyon kararı ile Köy Tüzel Kişilikleri tarafından Belediyemize devirleri yapılan toplam 28 adet silahın Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe devirlerinin yapılmasına, devir işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

26-

02.06.2020

54

Belediyemizce İller Bankası A.Ş. den 5.000.000,00 TL (beşmilyontürklirası) nakit kredi kullanılması ve kredi talebi ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network