a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Vergi ve Harç İşlemleri

Emlak Vergisi

1319 sayılı Emlak Vergisi Vergisi Kanununa göre tahsil edilmektedir.

Yeni bir Gayrimenkul satın aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde ve gayrimenkulun kullanım şekli değiştiğinde yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz. 

- Bina vergisi (Bina Bildirim Formu) Gayrimenkulun kullanım şekli meskenden işyerine veya işyerinden meskene dönüştüğünde süresi içerisinde emlak vergisi bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

- Arsa vergisi (Arsa Bildirim Formu

- Arazi vergisinden oluşur. (Arazi Bildirim Formu)


Çevre Temizlik Vergisi 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi gereği tahsil edilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu İçin Tıklayınız. 

Açıklamalar; 

1. Oranlar : 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Kanunun Uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre Belediyemizde uygulanan emlak vergisi oranları aşağıda belirtilmiştir;
Mesken binalarda binde 2
İşyeri veya diğer şekilde kullanılan binalarda binde 4
Arsalarda binde 6 oranında uygulanmaktadır. 

2. Ödeme miktarı : 

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar Emlak vergisi matrahı belediyece hesaplanır. 

3. Ceza : 

Ödeme süreleri içerisinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı tatbik edilmektedir. (2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/10/2010 tarihinden itibaren aylık %1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.)

4. Ödeme süresi : 

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Emlak Vergisi mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir. 

5. Emlak Vergisi ödeme yapılacak yerler :
Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezneleri 
Posta Çek Hesabı                                                       :  239301

Ziraat Bankası Akyazı Şubesi 
İBAN Hesap No     :  TR56 0001 0003 0107 1257 0350 01

Elektronik Adres                                                         : https://ebelediye.akyazi.bel.tr/

Telefonla borç öğrenme ve ödeme                                  : 0 264 418 14 31 (Dahili 123)6. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken: 

- Tapu ve kimlik fotokopisi (TAKBİS ve MERNİS sistemine internet bağlantısı olduğunda istenmez)
- İntikaller için veraset ilamı sureti 
- Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır. 

7. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar : 

Tapu işlemlerimizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulun emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30 maddesine istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulun emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir. 


8. Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir? 


Emlak satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mülkün sahibi mülk satıldığında, bağlı olunan belediyenin mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir. 

9. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir? 

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir. 

10. Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır? 

1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

11. Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı : 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. 
Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu İçin Tıklayınız. 

12. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir? 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44 üncü maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2004 tarihinden itibaren “Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar. ”şeklinde değiştirildiğinden mesken olarak cevre temizlik vergisi ödeyen mükelleflerimizin kayıtları kapatılmıştır. İş yerlerinin belediyemiz de bulunan kayıtları devam etmektedir. 

13. Oranlar : 

2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlenme oranı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir. 

14. Ödeme süresi : 

Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

15. Ceza : 

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51 Maddesine göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/10/2010 tarihinden itibaren aylık %1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.)

16. Belgeler : 

- İşyeri kullanan gerçek ve tüzel kişiler, gerçek kişilerden kimlik fotokopisi, (TAKBİS ve MERNİS sistemine internet bağlantısı olduğunda istenmez)
- Kiracılar için kira kontratı, kimlik fotokopisi, 
- Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır. 

17. Çevre Temizlik Vergisi ödeme yapılacak yerler :

Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezneleri 

Posta Çek Hesabı                                              : 239301

Ziraat Bankası Akyazı Şubesi İBAN Hesap No           : TR56 0001 0003 0107 1257 0350 01

Elektronik Adres                                                : https://ebelediye.akyazi.bel.tr/

Telefonla borç öğrenme ve ödeme                         : 0 264 418 14 31 (Dahili 123)


18. Boş İşyeri Niteliğindeki Gayrimenkul İçin Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı Nedir? 

Boş binalarda çevre temizlik vergisi alınmamaktadır. Ancak mal sahibi söz konusu gayrimenkulun boş olduğuna dair dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

19. Satış ve Taşınma Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir? 

Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında bağlı olunan belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

20.Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir? 

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.