a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Reşadiye Mahallesi Parselasyon Planı

Reşadiye Mahallesi 114 ada 14, 15, 16, 17,19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 35 nolu parseller; 140 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 nolu parseller; 141 ada 1, 2 parseller; 143 ada 1 nolu parsel ve 166 ada 31 nolu parseller ve 6 adet ihdas parselini kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması, ihdasen oluşan 6 adet parselin düzenleme ortaklık payına terk edilmesi ve hazırlanan parselasyon planı ile dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesine göre onaylanarak 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması için gerekli encümen kararı 20.11.2018 tarih ve 358 Karar No’su ile alınmış olup söz konusu parseller için hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri