Emlak İstimlâk Müdürlüğü

Belediye sınırları içinde; Belediyeye ait gayrimenkullerin envanterlerinin tutularak,en verimli şekilde değerlendirilmesini temin etmek ve bu amaçla projeler üretmek, 5393 Belediye Kanunu ve 2886 sayılı İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde taşınmaz mal alımı,satışı ve kamulaştırma işlemleri yapmak, Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satışı trampası, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi işlemlerini yürütmek, Belediyeye ait ve Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgallerine engel olunması,işgallerin mevcut olması halinde ecr-i misil takibi ve artış işlemlerinin yapılması, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait taşınmazların imar plan ve şartlarına göre belediye adına devri veya tahsisini sağlamak, Belediyeye ait veya belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralama ve işlemlerini yapmak kira bedellerinin tahsili ve takibi işlemlerini yapmak Müdürlüğün başlıca görevleridir.