ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İLan Ve Duyurular
AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI 2 TAŞINMAZIN KİRALANMASI 	AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI 2 TAŞINMAZIN KİRALANMASI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan, aşağıdaki tabloda adresleri belirtilen 2 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi işi.

İHALE İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan, aşağıdaki tabloda adresleri belirtilen 2 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi işi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 85,00 TL karşılığında, temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen

Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi ve

Saati

1

Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:83/2A Akyazı/SAKARYA

119

4

70 m²  Çay Ocağı ve 250 m² Bahçe

Çay Ocağı ve Bahçe

1.350,00-TL

48.600,00-TL

1.458,00-TL

17.01.2022

15:00

 

2

Erdoğdu Mahallesi 20012 Sokak No:148/C Akyazı/SAKARYA

113

1

70 m²

Çay Ocağı

1.250,00-TL

45.000,00-TL

1.350,00-TL

17.01.2022

15:15

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 14.01.2022 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Nüfus kayıt örneği,

3-İkametgâh belgesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

6-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

8-İhale tarihinden itibaren geriye doğru en az 2 (iki) yıl Çay Ocağı İşletmeciliği işinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler,

 

Tüzel Kişiler:

1-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3-Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,

4-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

5-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

6-Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

8- İhale tarihinden itibaren geriye doğru en az 2 (iki) yıl Çay Ocağı İşletmeciliği işinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler,  

 

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                                                                                      

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network