ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
06 TEMMUZ 2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

AKYAZI BELEDİYESİ

06 TEMMUZ 2021 TARİHLİ

 MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

  • 01.06.2021 tarih ve 51 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 101 ada 31-32 ve 20 no’lu parsellerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2020 tarih ve 34037061-754-E.2020/16925 kayıt no’lu yazısına istinaden düzenlenen, 1/1000 Ölçekli Yeniorman Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında bir kısmı ‘Akaryakıt İstasyonu’ ve bir kısmı ‘Konut Alanı’nda kalan parsellerin bir kısmının yine ‘Akaryakıt İstasyonu’ Konut Alanında kalan kısımlarının ‘E.0,80 Y.ençok:10.00 m T1 Ticaret Alanı’ kalan kısmın ise ‘Bitişik Nizam 2 kat Y.Ençok:7,50m. TİCK (Ticaret+Konut) Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkmış olup, bahse konu Plan Revizyonu’na ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarihli yazısına istinaden, Ballıkaya Barajı Projesi kapsamında rezervuar alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait Beldibi Mahallesi 125 ada 4 parsel no’lu 759,14 m² yüzölçümlü taşınmazın tapu sicilinin beyanlar hanesinde “üzerindeki 2 katlı kargir ev, Ziyattin oğlu Hüseyin ÇETİNEL’e aittir.”şeklinde şerh bulunduğundan mütemmim cüzlerin bedeli olan 296.005,70 TL’nin Hüseyin ÇETİNEL’e Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesinde sakınca bulunup bulunmadığı konusunun ve yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen m² fiyatı 30,00 TL’den olmak üzere 22.774,20 TL yer bedeli karşılığında taşınmazın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına devrine muvafakat edilip edilmediğinin, muvafakat ediliyor ise 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince   Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi hususu.

 

  • Belediye Meclisimizin 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı kararı ile alınan Kuzuluk Tabiat Parkı İşletmeciliğine ait kiralama yetkisi kararının, Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşüne binaen bahse konuKuzuluk Tabiat Park İşletmeciliği alanında kapı giriş ücretlerinin tahsili, 6 Adet Kır Evi ile 1 Adet Büfe ve Organizasyon İşletmeciliği işinin turizm ihtisası gerektirdiği aynı zamanda teknik personellere ihtiyaç duyulduğu vuku bulacak olumsuz şartlardan Belediyemizin sorumlu tutulacağı belirtildiğinden, 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı alınmış kiralama yetkisi kararının iptal edilmesinin görüşülmesi hususu.

 

  • İçişleri Bakanlığının 19.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı genelgesi ile 19.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu kapatılmış yerler sayılmış olup, konu ile ilgili düzenlemeler 07.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Korona Virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kararının 1. maddesinin (ç) fıkrası ile Belediye Meclisi, Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin faaliyeti kısmen veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemez denildiğinden,  kanun kapsamına giren Belediyemiz mülklerinde kiracılar ile ilgili kira bedellerinin alınmamasının görüşülmesi hususu.

 

  • Akyazı Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

 

 

 

      Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network