ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İLan Ve Duyurular
Alparslan Türkeş Sosyal Tesisi - 3 Yıl süre ile kiralama İhale İlanı Alparslan Türkeş Sosyal Tesisi - 3 Yıl süre ile kiralama İhale İlanı
Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 53 ada 5 parsel nolu 747,46 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi No:362/1 Akyazı/SAKARYA adresinde bulunan Alparslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisinin (200 m² Kafeterya binası ve bahçesi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi

İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 53 ada 5 parsel nolu 747,46 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi No:362/1 Akyazı/SAKARYA adresinde bulunan Alparslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisinin  (200 m² Kafeterya binası ve bahçesi)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 250,00-TL (İkiyüzellitürklirası), bedel karşılığında temin edilebilir.

 

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 22.03.2021 tarihinde, saat 15:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

Alpaslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisinin (200 m² Kafeterya binası ve bahçesi) 3 (Üç) yıl = 115.200,00-TL (Yüzonbeşbinikiyüztürklirası) +  KDV dir. Geçici Teminat bedeli 3.456,00-TL (Üçbindörtyüzellialtıtürklirası).

Üzerine ihale kalan istekli ihale konusu işin 3 (Üç) yıllık bedelini ve KDV miktarını peşin olarak ödeyecektir.

 

MADDE –5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 22.03.2021 saat 12.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

Gerçek Kişiler:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 2. Nüfus Kayıt Örneği,

 3. İkametgâh Belgesi,

 4. İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

 6. Vekâleten katılması halinde ihale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.

 7. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari şartname.

 8. Akyazı Belediyesinden ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.

 9. İlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

 10. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

 11. Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge.

 12. Devlet İhale Kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair isteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin ihaleden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilecektir.

 13. İhale tarihi itibari ile Gıda ile ilgili herhangi bir iş kolunda en az 5 (Beş) yıl süre ile işletmecilik yaptığına dair belge.

Tüzel Kişiler :

 1. Tüzel kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı.

 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

 3. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

 4. Tüzel kişiliği temsilen vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.

 5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari şartname.

 6. Akyazı Belediyesinden ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.

 7. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce alınmış son güncel tasdikli örneği.

 8. İlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

 9. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

 10. Devlet İhale Kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair isteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin ihaleden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilecektir.

 11. İhale tarihi itibari ile Gıda ile ilgili herhangi bir iş kolunda en az 5 (Beş) yılsüre ile işletmecilik yaptığına dair belge.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

 

                                                                                                                                                

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network