ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İLan Ve Duyurular
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 5 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması ile ilgili ihalenin yapılacağı yer ve tarih belirtilmiştir.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 5 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.

MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden aşağıdaki tabloda belirtilen 2 ve 4 sıra nolu taşınmazlar için 200,00-TL,   1, 3 ve 5 sıra nolu taşınmazlar için 130,00-TL, bedel karşılığında temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

 

Sıra No

İli

İlçe

Mahalle

Mevki

Ada/Parsel

Nitelik

YüzölçümüM²

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Bedeli TL (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sakarya

Akyazı

Beldibi

Yolkenarı

168/4

Tarla

2105,46 m²

84.218,40-TL

2.526,55-TL

23.11.2020

15:00

2

Sakarya

Akyazı

Cumhuriyet

 

41/457

Arsa

425,66 m²

183.033,80-TL

5.491,01-TL

23.11.2020

15:10

3

Sakarya

Akyazı

Çatalköprü

Çeltikharmanı

117/19

Tarla

898,06 m²

25.148,68-TL

754,37-TL

23.11.2020

15:20

4

Sakarya

Akyazı

Eskibedil

Dere arası

-/86

Tarla

3960,00 m²

170.280,00-TL

5.108,40-TL

23.11.2020

15:30

5

Sakarya

Akyazı

Sukenarı

Kışlalar

-/1673

Tarla

2408,00 m²

79.464,00-TL

2.383,92-TL

23.11.2020

15:40

 

 

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışlarımız KDV’ den muaftır.

 

MADDE –5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 23.11.2020 saat 12.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. Nüfus kayıt örneği.
 4. İkametgâh belgesi.
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 6. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi.
 7. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
 8. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”.

Tüzel Kişiler:

 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 5. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
 7. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”.

 

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

 

                                                                                                                                               

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network