ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Kuzuluk Göl Park alanının kiralanmasına ait ihale tarihi ve şartları Kuzuluk Göl Park alanının kiralanmasına ait ihale tarihi ve şartları
Belediyemizce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacak olan Kuzuluk Göl Park alanının kiralanmasına ait ihale tarihi ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

  İHALE İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

 

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi Topçusırtı Mevkii 390 ada 2 parsel 64.904,36 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın vaziyet planı içerisinde belirtilen (100 m² x 2 kat=200 m² Kafeterya, 90 m² iskele, 35 m² 1 kat wc, 15 m² fırın, 6 m² bekçi kulübesi, 1 katlı 80 m² mutfak ve müştemilatı, 40 m² gelin odası, 680 m² zemin saha betonu atılmış toplantı düğün vb. organizasyonların yapılması planlanan alan, yürüyüş yolları, oyun alanları ve kamelyalarında bulunduğu) 16.082,37 m² ‘lik Kuzuluk Göl Park alanının 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi işi

Not:  Vaziyet Planı Şartname ekinde bulunmaktadır.

               

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

 

İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 125,00 TL (Yüz yirmi beş Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

 

MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH,  SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

 

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediyesi Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda19.10.2020 tarihi Pazartesi günü saat 15:40’ta 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE – 4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT:

 

  İhalenin Konusu

1 Aylık Muhammen

Kira Bedeli

10 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli %3

Kuzuluk Göl Park alanının Kiralanması

3.500,00-TL

420.000,00-TL

12.600,00-TL

 

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

 

İhaleye katılmak isteyen İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 19.10.2020 tarihi Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

5.1-Kanuni İkametgâh sahibi olması.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, nüfus cüzdanı sureti ve T.C. kimlik nosu. ( Bu belgelerin olmaması halinde, sözleşme imzalamadan önce bu belgeleri yaptırıp Belediyemize ibraz etmek zorundadır.)

5.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.3- Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınacak belge.

5.3.4 Yurt içinde yeme içme, restoran, kafeterya, pastane, çay bahçesi, düğün salonu gibi herhangi bir iş kolunda kendisinin veya şirketinin en az 3(üç) yıl işletmecilik yaptığına dair meslek odalarından alınmış faaliyet belgesi.

5.4- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

5.5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5.6- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

 

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network