ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
AKYAZI BELEDİYESİ SOSYAL İŞLER VE YARDIM YÖNETMELİĞİ AKYAZI BELEDİYESİ SOSYAL İŞLER VE YARDIM YÖNETMELİĞİ
Akyazı Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Yönetmeliği

 

AKYAZI BELEDİYESİ SOSYAL İŞLER VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Akyazı Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Yönetmeliği

 

Amaç:

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, 05/08/2014 tarih ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararıyla yürürlüğe giren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında bu hizmeti verecek personelin; temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımlar ile diğer sosyal hizmetlerin hangi koşullarda verileceğini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Akyazı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan; muhtaç çocuk, yaşlı, kimsesizler, öğrenci, engelli kişi ve aileler ile sosyal yardım hizmetlerinin yürütüldüğü Hayır Çarşısı ve Müdürlük Yardım Merkezi gibi birimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14`üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15`inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60`ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye: Akyazı Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: Akyazı Belediye Başkanını,
c) Belediye Encümeni: Akyazı Belediye Encümenini,
ç) Belediye Meclisi: Akyazı Belediye Meclisini,
d) Müdürlük: Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü

e) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye, tıbbi malzeme ile engellilere yönelik araç-gereçler ve bakımı gibi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu Raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

f) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki yardımını,

g- Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ğ) Muhtaç Kişi: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alındığında, hane içinde kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Yönetmelik kapsamındadır. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde muhtaç olduğu, yardım ve destekleme yapılması gerektiği Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu Kararıyla (Örnek 4) belirlenmişse bu miktarı aşsa da yardım verilebilir. Buna göre muhtaç kişi, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya asgari seviyede geliri, malı ve kazancı bulunmayan dar gelirli kişiyi,

h) Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü,

ı) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları,

i) Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri,
ifade eder.

Sosyal Hizmetlere İlişkin Genel Esaslar:

MADDE 5- Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

a) Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir ve bu amaçla sosyal tesisler kurabilir.

b) Bu yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

c) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

ç) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

d) Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.
e) Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır. Ancak hizmetin niteliği gereği ücret alınması zorunlu olan durumlarda belediye meclisince belirlenen ücret tarifesine göre (vergi, abonelik, harç vb.) bedel alınabilir.

Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

MADDE 6- Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

a) Belediye aynî ve/veye nakdî yardımda bulunabilir. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımların toplam tutarı, belediye bütçenin %3 ünü geçemez.

b) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

c) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak aynı ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

ç) Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını arttırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

d) Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

e) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul Ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 7- Aşağıda belirtilen kişilerin sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:
a) Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,
b) Belediye sınırları içindeki kamuya ait eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan muhtaç öğrenciler ( ilköğretim, lise ve yükseköğretim)

c) Afetlere maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

Başvuru

MADDE 8- a) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.

b)Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere de re ’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 9- a)Bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanların talepleri Belediyece belirlenen birime Sosyal Yardım Talep Formu   (Örnek 1) ile yapılır. Başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenilir.

- Nüfus cüzdanı sureti (Başvuran Kimliğinin Doğrulanması için)

- Gerektiğinde diğer makam ve kişilerden alınacak (engelli ise sağlık kurulu raporu, geliri ve ihtiyacı ispata elverişli belgeler gibi) Müdürlükçe lüzum duyulan bilgi ve belgeler

 

b)Bizzat başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip bildirilen ihtiyaç sahiplerine de re’sen yerinde yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

c)İlgili uzmanlar tarafından saha çalışması yapılırken yerinde başvurusu alınanların başvuruları da bu Yönetmelik kapsamında, ilgili birimce değerlendirmeye alınır.

ç)Başvuru talepleri inceleme görevlisince talep sahibi ile yüz yüze görüşülerek incelenir ve inceleme sonuçlarından elde edilen bilgiler Saha İnceleme Formuna (Örnek 2) yazılır. Başvuru sahibi ile yüz yüze görüşme gerekli görülmesi halinde başvuru sahibinin evinde de yapılabilir.

Sünnet, evlendirme, hasta, yaşlı ve engellilerin evde tıraş edilmesi, küçük ev onarım işleri, yaşlılara evde temizlik hizmeti sunumu ve ev ilaçlaması, yaşlılara, engellilere, öğrencilere yurtiçi gezileri gibi bir defada yapılıp biten ve/veya ileride tekrarlanabilen hizmetler bu kapsamda değerlendirilir.

d) Müdürlüğün uygun görmesi halinde, zabıta veya Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir. Belediye sınırları içinde oturan ve yetkili makamlarca verilmiş yeşil karta sahip kişilerden ayrıca fakirlik ihtiyaç ilmühaberi istenmez.

 

 

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme Ve Değerlendirme

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10- a) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak Saha İnceleme Formu düzenlenir. (Örnek:2)

b) Sosyal inceleme dosyasında başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe Puan Cetveli (Örnek 3) ile birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

c)Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen Puan Cetveli (Ek: 3) doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilir. Yardımlar, Müdürlükçe yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

ç)İlgili Müdürlükçe yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

1) 0–50 Puan arası yardım uygun değil,

2) 50–65 Puan Arası 3. Derece Öncelikli Yardım

3) 65–80 Puan Arası 2. Derece Öncelikli Yardım

4)80–100 Puan Arası 1. Derece Öncelikli Yardım verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11-a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar İlgili Birim Müdürü, Birimden 1 adet Personel ve Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan veya Başkan Yardımcısından oluşan 3 kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Başkan veya Başkan Yardımcısıdır.

b) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Komisyon Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

c) Değerlendirme Kurulu, Kurul Başkanının belirleyeceği bir günde haftalık olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde toplanır. Başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça Değerlendirme Kurulu toplantıya çağrılabilir. Sosyal Yardım Komisyon Değerlendirme Raporu (Örnek: 4) düzenlenerek taleplerin uygun olup olmadığı, müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımı belirlenir.

d) Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

e)Yardım komisyonu, yönetmeliğin 7`nci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

1)Aile bireylerinin iş durumu.

2)Ailenin net gelirleri.

3)Barınma ve eşya durumu.

4)Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve yakınlık dereceleri.

5)Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.

6)Medeni hali.

7)Engelli durumu.

8)Başka kurumlardan alınan yardımlar.

9)Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

10)Saha incelesi neticesinde alınan tespitler

11)Puan cetveli

f)Değerlendirme Kurulu tarafından yardımın miktarı, hangi şekilde ve hangi sıklıkta verileceği ayrıca verilir. Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişte yaptıkları yardım talepleri ile bunlara yapılan yardımlar, ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişmeler, hâli hazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler ile sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç sahiplerinin ne tür bir yardım veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağına ilişkin kanaat ile yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar açıkça belirtilir.

g) Yardımın acil olduğu durumlarda Birim Müdürü tarafından yardım imkanlar dahilinde karşılanabilir. Bu şekilde yapılan yardımlar ile ilgili olarak komisyona Müdürlükçe bilgi verilir.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 12- Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)10 uncu maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu Raporu (Örnek 4) hazırlayarak uygunluk görüşü vermek.

b) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek.
c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak aynî /nakdî (toplu gıda, barınma, yakacak, eğitim gibi) sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.
d) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nakdî Yardımlar

 

MADDE 13-a) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu (80–100 Puan Arası 1. Derece Öncelikli, 65–80 Puan Arası 2. Derece Öncelikli Yardım, 50–65 Puan Arası 3. Derece Öncelikli Yardım) dikkate alınarak belirlenir. Ancak yapılacak olan nakdi yardım miktarı yıl içerisinde en fazla 6 kez verilebilir. Her bir yardım miktarı da net Asgari Ücretin 1/3 ünden fazla olamaz.

                
b) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.

c)- Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu), akıllı kart kontörü dağıtılabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılabilir. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenebilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Aynî Yardımlar

MADDE 14- a) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç-gereç ile iyileştirme amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir.
b) Gıda, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

c) Engellilere yönelik ilaç, tıbbi araç-gereç; akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb. medikal malzemeler; iyileştirme amaçlı protez araç-gereçleri; engellilerin kullanımında bulunan medikal malzemelerin bakım ve onarımı gibi ayni yardımlar ile engelli bireyin yaşam kalitesini yükseltecek ve sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak, erişilebilirlik kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki mekânsal bakım ve onarım ihtiyaçları, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ile karşılanabilir.

ç) Aynî yardımlar süreli (muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması vs.), veya kırtasiye, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

d) Aynî yardımdan yararlanacak kişilerden bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen evraklar istenir. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik aynî yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.
e) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

f) Aynî yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

Aynî yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 15- a) Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Aynî yardımların dağıtımı

MADDE 16- Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar (gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi vs.), Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Aynî yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde de yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde yapılabilir.


ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 17-a) Belediye, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabilir. Yardımlar aynî ve nakdî olabilir.
b) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18- İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19- Bu yönetmelik Akyazı Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20- Bu yönetmelik hükümlerini Akyazı Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network