ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
04.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 04.02.2020 TARİHLİ

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

04.02.2020

 

14

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akyazı Belediyesi Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği ve Hukuk Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

  2-

04.02.2020

 

15

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Ticaret + Konut Alanı’ olarak ayrılmış olan 20.i.3.b pafta 51 ada 29 nolu parselin ‘Ticaret + Konut Alanı’ nından ‘Emsal: 0.60 _ 3 Kat’ ‘Emniyet Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

3-

04.02.2020

   16

27.11.2019 – 27.12.2019 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulanAkyazı Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/529 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun oy birliği ile kabulüne.

4-

04.02.2020

17

İlçemiz Pazarköy Mahallesi G25D09D1A-G25D08C2B pafta 103 Ada 17-18-19-21 ve 22 no’ lu Parsellerin ortasından doğu-batı yönünde geçen 7,00 m’ lik yolun kuzey-güney yönünde kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne. 

 

5-

 

04.02.2020

 

18

İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde bulunan İhlas Kaplıca Evleri sitesi mükelleflerine ait 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin, tamamının İhlas A.Ş. tarafından belediyemize ödenmesi hususunda protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne.

 6-

 04.02.2020

   19

Belediye Meclisimizin 07/01/2020 tarih ve 4 nolu kararı ile, Belediyemizde 2020 yılı için münhal bulunan kadrolarda istihdam edilen toplam 12 adet sözleşmeli personele 15.02.2020 tarihinden itibaren ödenecek ücretin belirlenmesi teklifinin oy çokluğu ile kabulüne. (Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN çekimser oy kullandı.)

7-

04.02.2020

20

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Çıldırlar Mahallesi, Kemikli Mevkii, G25-d-06-b pafta, 266 parsel nolu, 32.250,00 m² yüzölçümlü mezarlık niteliğindeki taşınmazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi ve Ek Madde-2 hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere devri, devir ile ilgili Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne.

 

8-

04.02.2020

21

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve bu plana istinaden yapılan 09/03/2015 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 18. Madde Uygulama Alanı içinde kalan İlçemiz Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılabilmesi teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

9-

04.02.2020

22

İlçemiz Yeni Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve bu plana istinaden yapılan 09/03/2015 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 18. Madde Uygulama Alanı içinde kalan Yeni Mahalle 57 ada, 241-220-221 no’lu parseller üzerinde bulunan ‘İbadet Alanı’nın ‘Eğitim Tesisi Alanı’na dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network