ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
05 KASIM 2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

1-01.10.2019 tarih ve 83 Meclis Karar numarası ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İnönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1 /1000 Ölçekli Akyazı Merkez İmar Uygulama Planında ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan 32 Pafta 292 Ada 19 no’ lu Parselin ‘Emsal: 1.70 _ Y En.çok: 13,50 m  ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

2-Belediyemizce  ihtiyaç olunan 4 adet yeni hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ‘den 1.700.000,00 TL (birmilyonyediyüzbintürklirası) kredi kullanılması ve kredi talebi ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

3-İlçemiz Seyfeler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında bulunmayan parsel ifraz şartları ile ilgili ‘Ayrık Nizama Tabi Konut Alanlarında yeni oluşturulacak köşe başı parsellerde parsel cephesi 18.00 m’den –ara parsellerde parsel cephesi 16.00 m’den – parsel derinliği 20.00 m’den – parsel m2’si köşe parsellerde 500 m2 ara parsellerde 400 m2den az olmaz’. ‘Bitişik Nizama Tabi Ticari Alanlarında yeni oluşturulacak köşe başı parsellerde parsel cephesi 15.00 m’den – ara parsellerde parsel cephesi 10.00 m’den – parsel m2’si 300 den az olmaz.’ Plan notu ibaresinin konulması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

4-İlçemiz Altındere Gündoğan Mahallesi 101 Ada 707-706-705-704-703-702 ve 515 no’lu Parsellerden geçen 7,00 metrelik imar yolunun doğu yönünde 101 Ada 707-706-705-704-703-702 Parsellere doğru kaydırılması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

5-İlçemiz Altındere Osmanağa Mahallesi 205 Ada 3-4-71-72-73-74-75-76-77 ve 11 no’lu ifraz yoluyla edinilmiş parsellerin 08.05.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Altındere Revizyon Uygulama İmar Planında imar yolunun kaldırıldığından bahse konu parseller üzerine 7,00 metrelik imar yolunun tekrar koyulması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

6-1981 yılında ilçemiz Vakıf Mahallesinde çıkan çatışmada şehit olan Mustafa KILIÇ’ ın isminin ilçemizin işlek cadde, sokak veya parka verilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

7-Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 4 adet mezarlık alanının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi ve Ek madde-2 hükmü gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere devri, devir ile ilgili Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

8-04.10.2016 tarih ve 97 no’ lu Belediye Meclis Kararına istinaden Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne amacı dışında kullanılmamak şartı ile süresi 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz tahsis edilmesine karar verilen ve Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle G25c18a4c/d1b Pafta 120 Ada 99 no’lu Parsel 13.053,03 m2 yüzölçümlü alanda tahsisi yapılan üzeri hizmet binası ve havuzu olan odun deposu niteliğindeki 10.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsis iptali konusunun değerlendirilmesi ve kalan 3.053,03 m2 yüzölçümlü alanın hangi amaçlarla kullanılacağı hususunun görüşülmesi.

 

9-07.02.2017 tarih ve 20 no’lu Belediye Meclis Kararına istinaden Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 04.04.2017 tarihli Okul Yaptırma Protokolünün 9. ve 10. maddelerinin gerçekleşmediği ve mevcut protokolün işlevselliğini kaybettiği düşüncesi ile protokolün iptaline, ileriki tarihlerde hayırsever vatandaşlarımız ve firmalarımızın desteğinin sağlanması halinde konunun tekrar incelenerek yasal bir zemine dayandırılması hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

          Bilal SOYKAN

                                                                                                        Belediye ve Meclis Başkanı  

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network