ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
01.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1

 

01.10.2019

 

83

İlçemiz İnönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1 /1000 Ölçekli Akyazı Merkez İmar Uygulama Planında ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan 32 Pafta 292 Ada 19 no’lu Parselin ‘Emsal: 1.70 _ Y En.çok: 13,50 m  ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulüne,

 

 

2

 

 

01.10.2019

 

 

84

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi  Altındere Cumhuriyet Mahallesi Köy içi Mevkii 20.k.2.d Pafta 166 Ada 7 Parsel no’ lu 124,46 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca, 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine satış yetkisi verilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne,

3

01.10.2019

   85

Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 6 adet mezarlık alanının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi ve Ek madde-2 hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık olarak kullanılmak üzere devri, devir ile ilgili Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne,

4

01.10.2019

86

5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. ve 29. maddeleri gereğince 2020 Mali Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulüne,

 

5

 

01.10.2019

 

87

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi G25d08b4c Pafta 41 Ada 457 Parsel no’ lu 425,66 m² yüzölçümlü, arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin e fıkrası uyarınca, 2886 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine satış yetkisi teklifinin oybirliği ile kabulüne,

 

6

 

01.10.2019

 

88

Belediyemize ait olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan trafik tescilli 7 aracın 3284 Sayılı Kanunun 7/2156 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 19.03.2001 Tarih ve 2001/15 Sayılı Genelgelerine istinaden trafikten çekilerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devir /satış edilebilmesine, trafikten tescili olmayan 54 AKY 7801 Plakalı aracın ise yine aynı kanuna istinaden satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne,

7

01.10.2019

89

Akyazı Vergi Dairesinin talebi üzerine, 6183 Sayılı Yasanın 90. maddesine istinaden meclis üyesi Cevdet KAZAN’ ın Gayrimenkul Satış Komisyonu üyesi olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulüne;

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Belediye ve Meclis Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network