ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
03 EYLÜL 2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 03 EYLÜL 2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1.	BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
Akyazı Belediyesi 03 Eylül 2019 tarihli Meclis Toplantısının 1.birleşimine ait gündem

  • 1 - Belediyemiz adına tescilli Mercedes marka 37 kişilik otobüsün Hendek Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

  • 2-  Belediyemizin sahip olduğu hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları yetersiz kaldığından, ve 4 adet yeni hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu satın alınmasına ihtiyaç duyulduğundan araç temini için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68/b maddesi hükümleri gereğince İller Bankasından 1.700.000-(Birmilyonyediyüzbin) TL kredi talebinde bulunulması ve bu konudaki iş ve  işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

  • 3-  Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kayabaşı (Taşağıl) Mahallesi, Köyiçi Mevkii, G25D20D2C pafta, 117 ada, 1 parsel nolu 1.716,03 m² yüzölçümlü, arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin e fıkrası uyarınca, 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'ne satış yetkisi verilmesiteklifinin görüşülmesi.

 

  • 4-  26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Belediyemize ait 2020-2024 dönemi Stratejik Planının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince incelenerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi.

 

  • 5-  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Belediyemize ait 2020 yılı Performans Programının  5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince incelenerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi.
  • 6-  İlçemiz genelinde bulunan eşyaların muhafazası, sahiplerine teslim edilmesi, sahipleri bulunmayan eşyalar hakkında yapılması gereken işlemlerle ilgili hazırlanan Kayıp ve  Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği’nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b bendi gereğince incelenerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi.
  • 7-  1 adet Boş Memur kadro değişikliği teklifinin görüşülmesi.
  • 8-  Akyazı Belediyesi 2020 Mali yılı Gelir Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi.

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network